Kvalitetspolicy

Bakgrund

Policyn framtagen med hänsyn till bolagets verksamhet och organisation sammanfattad så här

Bolaget Alf Kjeller konsult AB (i fortsättningen benämnt AKKAB) är ett enmansbolag, dvs bolagets ägare, VD, kvalitetsansvarig, ekonomichef m m samt utförare av kunduppdrag är en och samma person.

AKKAB arbetar med tjänster i form av: projektledning, utredningar, utveckling och verksamhetsförändring. Detta inom områdena kommunikation, festival/event, IT, telekom, Call-, och Contact Center samt facility management. AKKAB kan också gå in och ta tillfälliga chefsroller inom dessa områden.

 • AKKAB kan medverka som rådgivare vid upphandling av stödsystem till AKKAB:s kärnverksamhet. AKKAB genomför dock inte själva upphandlingen såsom avtalstecknande å kundens vägnar
 • AKKABs kunder befinner sig i Norden
 • AKKAB hanterar inte kemikalier, farligt gods m m
 • AKKAB levererar ej systemutveckling inom IT området och därmed är inte olika processtöd som ITIL eller liknande relevanta
 • AKKAB har inga anställda eller anlitar underleverantörer
 • Eventuella behov av kompletterad kompetens sker genom olika ekosystem där varje part har en egen leverantörsroll och därmed eget ansvar för policys, rutiner, ekonomiska avtal etc gentemot en ev gemensam kund

Kvalitetsansvarig

Kvalitetsansvarig är bolagets ägare, VD och utförare av kunduppdrag: Alf Kjeller

Kvalitetsuppföljning

Kvalitetsuppföljning sker från AKKAB genom:

 • Erbjudande av regelbundna uppföljningssamtal med uppdragsgivare
 • Genomgång av levererat utredningsmaterial vid överlämningsmöten
 • Genomgångar av NMI eller motsvarande mätningar om uppdraget innefattar chefsroller och sådana mätningar genomförs
 • Utvecklingssamtal med uppdragsgivare
 • Genomgång av tillgänglighetsstatistik för verksamhet där AKKAB har en ledande eller ansvarig roll för tillgänglighet