Alf Kjeller AB

Hantering av personuppgifter

Kvalitetspolicy

Policyn framtagen med hänsyn till bolagets verksamhet och organisation sammanfattad så här

Bolaget Alf Kjeller AB (i fortsättningen benämnt AKAB) är ett enmansbolag, dvs bolagets ägare, VD, kvalitetsansvarig, ekonomichef m m samt utförare av kunduppdrag är en och samma person.

AKAB arbetar med tjänster i form av: projektledning, utredningar, utveckling och verksamhetsförändring. Detta inom områdena kommunikation, festival/event, IT, telekom, Call-, och Contact Center samt facility management.

AKAB kan också gå in och ta tillfälliga chefsroller inom dessa områden.

 • AKAB kan medverka som rådgivare vid upphandling av stödsystem till AKAB:s kärnverksamhet. AKAB genomför dock inte själva upphandlingen såsom avtalstecknande å kundens vägnar
 • AKABs kunder befinner sig i Norden
 • AKAB hanterar inte kemikalier, farligt gods m m
 • AKAB levererar ej systemutveckling inom IT området och därmed är inte olika processtöd som ITIL eller liknande relevanta
 • AKAB har inga anställda eller anlitar underleverantörer
 • Eventuella behov av kompletterad kompetens sker genom olika ekosystem där varje part har en egen leverantörsroll och därmed eget ansvar för policys, rutiner, ekonomiska avtal etc gentemot en ev gemensam kund

Kvalitetsansvarig

Kvalitetsansvarig är bolagets ägare: Alf Kjeller

Kvalitetsuppföljning

Kvalitetsuppföljning sker från AKAB genom:

 • Erbjudande av regelbundna uppföljningssamtal med uppdragsgivare
 • Genomgång av levererat utredningsmaterial vid överlämningsmöten
 • Genomgångar av NMI eller motsvarande mätningar om uppdraget innefattar chefsroller och sådana mätningar genomförs
 • Utvecklingssamtal med uppdragsgivare
 • Genomgång av tillgänglighetsstatistik för verksamhet där AKAB har en ledande eller ansvarig roll för tillgänglighet